Reklamačný poriadok

Za účelom informovania spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, vydáva
Petra Holková – H ART, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37591550 DIČ: 1029634133

ako prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb na regeneráciu a rekondíciu v prevádzke
Štúdio harmónie H ART, Kalinčiakova 3, 974 05 Banská Bystrica

tento Reklamačný poriadok s platnosťou a účinnosťou od 13.2.2015

Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.
Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
Občiansky zákonník stanovuje záručnú lehotu všeobecne na služby. Keďže v Občianskom zákonníku nie je špeciálne stanovená záručnú lehota na služby na regeneráciu a rekondíciu, platí všeobecná trojmesačná záruka.
Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení vady. Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba na regeneráciu a rekondíciu bola poskytnutá nekvalitne ( napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne odborný posudok dermatológa alebo fyzioterapeuta, lekárska správa).
Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, to znamená, to znamená v čo najkratšom čase po zistení chyby.
Práva zo zodpovednosti za nekvalitne poskytnutú službu si spotrebiteľ uplatňuje osobne alebo písomne na adrese Štúdio harmónie H ART Kalinčiakova 3, Banská Bystrica, alebo telefonicky na čísle tel. 0908/322 549. Prijímanie a vybavovanie reklamácií vykonáva p. Petra Holková, alebo ňou poverený zástupca.
Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za nekvalitne poskytnutú službu je spotrebiteľ povinný preukázať doklad o zaplatení poskytnutej služby.
Petra Holková – H ART postupuje pri vybavovaní reklamácií v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien, v zmysle Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien, v zmysle Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov.

Masérske služby poskytujeme s platným živnostenským oprávnením.

Zaväzujeme sa:
-vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie
-vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcim ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU

Článok 1
Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.
Zákazník je vo vlastnom záujme povinný upozorniť masérku pred zahájením masáže na zdravotné problémy ak ich má, najmä : pooperačné stavy, plánované operácie, kožné výrastky, materské znamienka , poranenia kože . Z ochorení ide o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriázu, kŕčové žily, deformácie k chrbtice, alergie , hormonálne zmeny (tehotenstvo, klimaktérium, ochorenia štítnej žľazy.

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke H ART – štúdio harmónie poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3
Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u majiteľky H ART, alebo inej zodpovednej osoby.
V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne….) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Majiteľka alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Majiteľka alebo ňou poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Majiteľka je povinná vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 7 dní. Ak toto nie je možné, je povinná vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

Článok 4
Chyby odstrániteľné
Časová miera, cena – má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. podľa platnej legislatívy.
Článok 5
Chyby neodstrániteľné
V prípade, ak nie je možné vykonať masáž z dôvodu na strane H ART Štúdio harmónie, z dôvodu chyby technického charakteru, choroby, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.
Zaplatením za masáž sa zákazník vzdáva nároku na reklamáciu poskytnutej služby.

Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.2.2015
2. H ART Štúdio harmónie si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez
predchádzajúceho upozornenia.