Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu stránky www.feng.sk. Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou H ART,Kalinčiakova 17 , 974 05 Banská Bystrica, IČO : 37 591 550, IČ DPH: 1029634133,email: hart@feng.sk.

Objednávanie tovaru

Zrušenie objednávky

Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru – t.j. výrobok sa zhotovuje podľa parametrov zadaných objednávateľom.

Cena tovaru

Ceny sú uvedené ako konečné s DPH bez nákladov na dopravu do miesta určenia. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri odberoch nad isté množstvo je možné dohodnúť individuálne cenové a platobné podmienky.

Spôsob platby

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

1. Platba v hotovosti pri prevzatí

Tento druh platby môžete uplatniť v kombinácii s týmito druhmi dopravy:

 • osobný odber
 • dobierková služba
 • priamy dovoz zabezpečený dodávateľom

2. Predplatba

Objednávka bude odoslaná v deň pripísania kúpnej ceny (ceny za objednaný) tovar na účet dodávateľa, alebo po obdržaní vierohodného dokladu o uskutočnení transakcie (kópia výpisu z účtu, resp. prevodný príkaz potvrdený bankou)

3. Platba na faktúru

Spoločnosť H ART si vyhradzuje právo určiť s ktorými odberateľmi budú dohodnuté fakturačné platobné podmienky s lehotou splatnosti.

Nadobudnutie tovaru

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

Zodpovednosť za chyby a reklamácia

Spoločnosť H ART zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady, ktoré má tovar pri dodaní na miesto určenia, resp. ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Sprievodné doklady, vzťahujúce sa k predaju tovarov:

 • dodací list
 • faktúra
 • iný doklad na základe individuálnej dohody spoločnosti H ART a odberateľa (napr. konfirmarmačný e-mail)

Záručná doba

Záručná doba sa riadi ustanoveniami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Záruka zaniká:

 • porušením podmienok pre používanie tovaru, alebo jeho bežnú údržbu; používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie
 • nedodržaním technických podmienok a návodu na použitie
 • neoprávneným zásahom do dokladov o predaji tovaru .

Spôsob a miesto reklamovania tovaru

Pri výskyte závažných chýb v dodávke kontaktujte prosím spoločnosť  H ART prostredníctvom:

 • elektronickej pošty na adrese hart@feng.sk
 • telefónu 0908 322 549
 • osobne v sídle spoločnosti H ART.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod zhromažďuje informácie od zákazníkov s cieľom zefektívniť a zrýchliť odbytové cesty a tým umožniť zákazníkom jednoduchší a rýchlejší prístup k tovarom. Tieto informácie zahŕňajú informácie získané v priebehu registrácie, spracovania obchodných transakcií a informácie poskytnuté zákazníkmi vo forme odpovedí v časti dotazník a ďalších formách.

Spoločnosť H ART sa zaväzuje so zverenými údajmi nakladať len v rámci dodávateľsko-obchodných vzťahov a vlastných obchodných a marketingových aktivít. Všetky činnosti spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy.

Právne informácie

Táto internetová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou H ART. Táto stránka môže obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a môže byť nekompletná alebo neaktuálna. Z tohto dôvodu si spoločnosť  H ART vyhradzuje právo opravovať takéto chyby, nepresnosti (aj po uskutočnení záväznej objednávky) a dopĺňať, meniť a aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje sa netýkajú cien tovarov.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.

V Banskej Bystrici dňa 3. 12. 2010

Táto www stránka neprešla jazykovou úpravou.

Dodacie a záručné podmienky

Dodacie podmienky:

 • Tovar spravidla expedujeme v ten istý resp. nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky v prípade dobierky, resp. po obdržaní úhrady na náš účet v prípade platby na predfaktúru
 • Náklady na doručenie  nie sú súčasťou ceny
 • Tovar sa snažíme držať v dostatočnom množstve vždy na sklade, resp. vyrobiť pre konkrétneho zákazníka v čo najrýchlejšom čase
 • V prípade, že tovar nie je na sklade, budete upozornený po prijatí objednávky na nedostupnosť aj s predpokladaným termínom doručenia, aby ste mohli objednávku prípadne stornovať
 • Ak sa rozhodnete objednávku stornovať pre nedostupnosť tovaru a medzičasom poukážete platbu na náš účet, bude Vám obratom vrátená v plnej výške
 • Pri nákupe tovaru v hodnote nad 50 € poskytujeme poštovné a balné zadarmo, t.z. odberateľ platí iba cenu objednaného tovaru.

Záručné podmienky:

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia s výnimkou tovaru označeného ako tovar bežnej spotreby
 • Tovarom bežnej spotreby sa rozumie samotný produkt
 • V prípade že objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nesplní Vaše očakávania máte možnosť vrátiť ho do siedmich dní odo dňa kedy Vám bol doručený
 • Reklamácie spravidla vybavujeme okamžitou výmenou vadných komponentov
 • Ak nie je možné z nejakého dôvodu vybaviť reklamáciu okamžite, je reklamácia vybavená do 30-tich kalendárnych dní opravou, výmenou alebo vrátením peňazí
 • K uplatneniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe, alebo záručný list s uvedeným dátumom predaja

Tovar je možné objednávať telefonicky, alebo elektronickou cestou. Potvrdenie objednávky je na vyžiadanie odberateľa realizované elektronickou formou alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a dodacia lehota by mala prekročiť 20 pracovných dní bude odberateľ o tomto dopredu informovaný.